Pravilnik

1. člen

Vsebina pravilnika

Pravilnik tekmovanja FESTIVAL MLADINSKE USTVARJALNOSTI VIDEOMANIJA

S tem pravilnikom se določa:

– cilje tekmovanja,

– nosilca in organizatorja tekmovanja,

– pogoje za udeležbo na tekmovanju,

– razpis tekmovanja,

– organizacijo tekmovanja,

– kriterije za podelitev priznanj in nagrad,

– ugovore na vrednotenje,

– financiranje tekmovanja.

2. člen

Cilji tekmovanja

Cilji tekmovanja so:

 1. Uvajanje filmskih vsebin v šolski prostor
 2. Preseganje potrošniškega odnosa do filma, promoviranje aktivnega in ustvarjalnega življenjskega pristopa
 3. Spodbujanje umetniškega izražanja in samoiniciativnosti pri dijakih

3. člen

Nosilec in organizator

Nosilec in organizator tekmovanja je Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (v nadaljevanju: Vegova Ljubljana).

4. člen

Ravni tekmovanja

Tekmovanje poteka na treh stopnjah:

I. Šolska stopnja

Šolsko tekmovanje organizirajo po lastni iniciativi šole same oziroma šolsko tekmovanje je obvezno, če produkcija na šoli presega 10 filmov. Kriteriji izbire na šolskem tekmovanju morajo slediti splošnim razpisnim  pogojem organizatorja.

II. Selekcija

Organizator imenuje selekcijsko žirijo, ki iz vseh prijavljenih filmov izbere tiste, ki jih uvrsti v uradno festivalsko konkurenco.

III. Festivalska stopnja

Organizator imenuje strokovno žirijo, ki iz izbranih filmov selekcijske žirije imenuje nagrajence.

5. člen

Ocenjevanje in kriteriji za podeljevanje nagrad

Ocenjevanje

Žirija po ogledu filmov, ki so uvrščeni na festivalsko stopnjo izbere do 12 filmov, ki se uvrstijo v zaključno projekcijo in so nominirani za nagrade. O nagradah odloči žirija na posebnem zasedanju.

Žirija podeli:

 • Plakete Videomanije – tri enakovredne glavne nagrade.
 • Posebno nagrado »Ne me sekirat« za film z avtentično mladinsko temo in aktivnim odnosom avtorja do družbenega dogajanja.
 • Priznanja za nominirane filme, ki se uvrstijo na zaključno projekcijo.

Nagrade in priznanja ter plakete se podelijo na zaključni prireditvi, po projekciji nominiranih filmov  hkrati s predstavitvijo utemeljitve strokovne žirije.

Kriteriji za podeljevanje nagrad

Žirija ocenjuje filme glede na: izvirnost ideje in forme, prepričljivost avtorja, senzibilnost, emotivnost, dovršenost realizacije itn. Pri tem upošteva pogoje nastanka oz. namen filmov, ki nastajajo v starostno homogenih skupinah.

Ker se veliko mladinskih filmov zateka v posnemanje filmskih ali medijskih oblik in vsebin profesionalnih filmov namenjenih najstniški populaciji, žirija podelili posebno nagrado »Ne me sekirat« za filme, v katerih izstopajo avtentične mladinske teme, ki se jih avtorji lotevajo na samosvoj in iskren način.

 

Rezultati tekmovanja so objavljeni na spletni strani www.videomanija.org.

6. člen

Pravica udeležbe

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi, ki imajo status rednega dijaka. Filmi lahko ustvarjajo v okviru šol, dijaških domov in registriranih društev. Tekmovalci, dijaki, oddajo prijavo na šoli, ki jo obiskujejo oz. v katero so vpisani.

Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno.

Šola je organizatorja tekmovanja ob prijavi dolžna obvestiti, če so udeleženi dijaki s posebnimi potrebami.

7. člen

Naloge organizatorja

Naloge organizatorja festivala:

 • Imenuje Organizacijski odbor festivala
 • Imenuje selekcijsko žirijo
 • Imenuje strokovno žirijo festivala
 • Objavi razpis tekmovanja
 • Zagotovi tiskovine, priznanja, potrdila in nagrade
 • Organizator organizira festivalske projekcije izbranih filmov in pogovore avtorjev s člani žirije
 • Organizira Zaključno prireditev s projekcijo nominiranih filmov

8. člen

Strokovna in selekcijska žirija

Strokovna žirija

Organizator izbere od 3 do 5 članov strokovne žirije. Pri tem se upošteva demografska uravnoteženost in strokovna usposobljenost članov. Žirantje morajo strokovno pokrivati področje pedagogike in/ali filmske umetnosti. Člani žirije izmed sebe izberejo predsednika.

Organizator imenuje posebno selekcijsko komisijo enega ali več selektorjev za predselekcijski izbor.

9. člen

Vloga mentorjev in filmskih delavcev

Profesionalni filmski delavci ali pedagogi lahko pri filmih sodelujejo zgolj kot mentorji.

10. člen

Razpis tekmovanja

Razpis tekmovanja, pravilnik in pomembna obvestila ter ostali dokumenti so objavljeni na spletni strani www.videomanija.org.

Razpis je objavljen najkasneje do 30. 9. za tekoče šolsko leto.

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • datum izpeljave posamezne stopnje tekmovanja
 • pogoji za udeležbo na tekmovanju
 • kraj in čas razglasitve rezultatov

11. člen

Postopek za reševanje ugovorov na vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja

Ugovor vloži avtor filma. Ugovor se lahko odda na odločitev selekcijske žirije v primeru neizbora filma v festivalski program. Poda se najkasneje tri dni po prejemu obvestila o neizboru filma v festivalski program. Ugovor se naslovi na organizacijski odbor festivala, po pošti ali osebno na naslov organizatorja.

12. člen

Financiranje tekmovanja

Stroške za tekmovanje na šolski stopnji krijejo šole same.

Stroške za tekmovanje na drugi in tretji stopnji krije organizator festivala.